İSLAMİ İLİMLER

Günümüz İslam Dünyası

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi akademik araştırmalarını İslam ve çağdaş dünya meseleleri ekseninde yoğunlaştırmayı hedeflemektedir. Fakültemiz, sunduğu öğretim programında, İslam ilimlerinin tarihi gelişimi ve klasik sistematiklerine dair yeterli bir alt yapı kazandırmayı amaçlamakla birlikte, akademik bilgi üretimini yönlendiren bir prensip olarak müslüman toplumların bugünüyle ve geleceğiyle irtibatlı olma kıstasını belirlemiştir. Bu yönüyle İslam dünyasının çağdaş meseleleri doğal olarak öncelenecektir.

Dünyadaki sosyo-ekonomik ve politik gelişmeleri takiben, İslam dünyasının temel problemlere ve din ile ilgili meselelere küresel ölçekte cevap vermesi gerekecektir. Dünyevileşme ve manevi alanın daralması, yeni fizik anlayışlarının varlık anlayışını dönüştürmesi ve bu anlayışların güncellenme ihtiyacı, çevre sorunları, ulusal ve uluslar arası adil bir siyasal sistem ve demokrasi arayışları, öteki ile beraber sorunsuz yaşama yolları, yorum geleneklerindeki çoğulculuk ve  insan hakları, ahlaki değerlerin yeni formlarda sürekliliği, aile değerleri ve rollerin yeniden yorumlanması gibi konular bunlar arasında sayılabilir.

Öte yandan Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler Türkiye’nin bu bölge ile daha sıkı ilişkiler kurmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun bir ayağı da akademik çevrelerdir. Üniversiteler arası işbirliğine ek olarak, bölgedeki yaşayan mezhepler, dini hareketler, tarikatlar, çağdaş İslam düşünürleri, yorum gelenekleri yine önemli ilgi alanlarıdır. İslami ilimler birikimiyle, sosyo-ekonomik ve politik perspektiften, siyasal ve sosyal bilimler yöntemleriyledini akımların çalışılması da bakir bir alan olarak durmaktadır. Yine küresel çaptaki siyasal hegomonya zeminlerinin değişimine bağlı olarak gelecek yirmi yıl içerisinde önem kazanacak iki kültür havzası olan Çin ve Hint bölgeleri üzerinde araştırmalarımız odaklanabilir. Özetle İslami İlimler Fakültemiz, Kuala Lumpur’dan Timbuktu’ya, İslami hareketlerden İslam bankacılığına, müslümanların çağdaş tecrübelerinden her türlüsünü inceleme ve araştırma konusu haline getirmek niyetindedir.