Üniversite Sanayi ve Kamu Projeleri

Üniversite - Sanayi İşbirliği Bakışımız


ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi,Üniversite ve Sanayi ilişkilerinin sonuç odaklı ve karşılıklı kazan-kazan haline getirilmesi için ortakların kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerektiğine inanmaktadır.

ŞEHİR TTO,profesyonel ve yetkin servis ile işbirlikleri için uygun ortamın oluşturulması, sürdürülmesi ve çıktılarının değerlendirilmesinde sürekli varlığını hissettirirken tamamlayıcı, kolaylaştırıcı ve yapıcı olarak kurgulanan özelleştirilmiş mekanizmalar sunmaktadır.

Üniversite – Sanayi İlişkileri yeni bir kavram değil. 1960’lı yıllardan itibaren konuşulan ve başarıya dönüştürmek üzere desteklenen tarafların, başarıya ulaşabilmesi için doğru analizlerin yapılması gerekmektedir. ÜSİ kapsamında konuşulan konular hala aynıdır. 

  • Tarafların beklentilerini anlamaması,
  • Üniversitenin ticarileşme yaklaşımından uzak olması,
  • Sanayinin teknoloji ve bilgi üretmeye yönelik yatırım yapmayı riskli bulması,
  • Üniversite ve hibe programlarının bürokratik süreçler içermesi,
  • Problem – çözüm eşleşmesinin doğru yapılamaması.

YENİ ANLAYIŞ: EŞLEŞTİRME ÖNCESİ VE SONRASINDA TAM DESTEK

Üniversite – Sanayi İşbirliğinde asıl işin eşleştirme sonrasında sürdürülebilir bir ilişki yaratmakta ve yapılan çalışmalardan değer üretmekten geçtiğine inanıyoruz.

Bu nedenle sanayici ve araştırmacı beklentileri yönünden ayrı ayrı ele alınarak özelleştirilmiş yaklaşımlar ile desteklenmektedir.

Analiz

Sanayici ve Araştırmacılar ile birebir görüşmeler yapılarak tarafların dilinde eşleştirmeyi kolaylaştırıcı analiz, tanıtıcı doküman ve içerik araçları oluşturulmaktadır.

İşbirliği türüne göre süreç, tarafların doğru fonlara yönlendirilmesi amacı ile takip edilmekte ve maksimum hibe desteğinin sağlanması için gerekli bilgilendirme ve destek sağlanmaktadır. Tarafların doğru fonlara ulaşması amacı ile “Fon Aracı” kullanılmaktadır.

Eşleştirme

Eşleştirme prosesinde öncelikli olarak “Problem – Çözüm” uyumu ele alınarak ihtiyaç ile gerekli uzmanlığın değer yaratma uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu uyum dışında taraflar arasında işbirliğini sürekli kılacak olan “Kan Uyumu” olarak adlandırabileceğimiz iletişim ve çalışma uyumu da sürdürülebilir işbirliği sağlamak üzere yakından takip edilmektedir.

Eşleştirme sürecinin verimliliğinin arttırılması ve daha fazla sayıda eşleştirme yapılması amacı ile paydaşlarla işbirliği halinde “İkili Görüşme Platformu” üzerinden sanayici ve araştırmacı profesyonel bir sistem üzerinden buluşturulmaktadır. Sanal ortamda öncelikli olarak “Problem-Çözüm” uyumu kapsamında toplantı taleplerinin alınması sağlanmakta ve düzenlenen yerinde ikili görüşmeler ile de ilk somut görüşmelerini yapmaları için uygun ortam sunulmaktadır.

Kurulum

İşbirliği sürecinin tarafların hakları dikkate alınarak ve ihtiyaçlara uygun sözleşme desteği de dahil edilerek planlanmasıdır.

Bu aşamada taraflar işbirliği kapsamında yaratılacak bilgi, ürün, Fikri Mülkiyet Hakları vb. değerlerde ve proje kapsamında alınacak ekipmanlardaki mülkiyet ve hak sahipliği konularında bilgilendirilmekte ve gerekli gizlilik, hak paylaşımı vb. Sözleşmeler ile desteklenmektedir.

Firmanın, problemin çözümü için uygun ortam sağlayacağı ve araştırmacının, çözümü uygulama yetkinliğine sahip olduğu algısının yaratılması için uygun yaklaşımların izlenmesi için taraflar yönlendirilmektedir.

Garantör

Değişim hiçbir zaman kolay olmamıştır ve süreklilik sağlanarak tarafların tam katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Gerçekleştirilen işbirliği türüne göre ŞEHİR TTO izlediği ara çıktıları ve başarıları bir motivasyon aracı olarak taraflarla paylaşmaktadır.

ŞEHİR TTO İşbirliğinin sürdürülebilirliği anlamında ek uzmanlık desteklerini ve aracılık hizmetlerini gerekli olduğu durumlarda devreye alır. Olası problemlerde ara bulucu rolü ile işbirliğinin devamlılığını sağlar.

Değer Yaratma

Proje çıktılarının sanayide uygulanabilirliği ve firma adına yaratacağı değer firma ile beraber ele alınmaktadır.  Proje kapanışı öncesinde işbirliği çıktıları taraflar ile beraber değerlendirilerek değer yaratma stratejileri belirlenmektedir.

Ortaya konan değerin Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında korumaya uygun olması durumunda patent alımı, lisanslama ve ticarileştirme çalışmaları tarafların hakları da dikkate alınarak ele alınmaktadır.

İşbirliğinin farklı alan ve projelerde devam etmesi amacı ile taraflar arasındaki iletişimin devamlılığı desteklenmektedir. Gerçekleştirilen işbirliğinin çıktıları somutlaştırılarak taraflarda yaratılan değerin algılanması amaçlanmaktadır.

E-bülten