ŞEHİR Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaçları Toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı, pratik ve süreçleri tarihsel ve mekânsal özellikleri itibariyle yaygın ve derinlemesine inceleyerek, toplum ve şehir hayatının keşfedilmemiş veya parçacı araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yapmak, Şehir araştırmaları konusunda Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin amaçları 

 • Toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı, pratik ve süreçleri tarihsel ve mekânsal özellikleri itibariyle yaygın ve derinlemesine inceleyerek, toplum ve şehir hayatının keşfedilmemiş veya parçacı araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yapmak, 
 • Şehir araştırmaları konusunda Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek. 

ŞEHİR Araştırmaları Merkezi

Merkezin faaliyet alanları 

 • Kamu ve özel kurum ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak, 
 • Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,
 •  Şehirle ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak, 
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, 
 • Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, bu amaçla yapılan yayınları desteklemek, 
 • Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak, 
 • Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak, 
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek, 
 • Şehir ve yerel yönetimlerle ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek, 
 • Şehir araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek, 
 • Kuruluş amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, 
 • Yurtiçi ve yurtdışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak araştırmacılar kabul etmek, 
 • Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırma ve uygulama projelerini üstlenmek, bu kuruluşlarla araştırma projelerinde ortak olarak yer almak ve işbirliğinde bulunmak, 
 • Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Bilgi için http://sam.sehir.edu.tr adresine yönlenebilirsiniz.


E-Bulletin